ÕPPETASU SOODUSTUSED JA TOETUS

pdf Õppetasu toetuse avaldus 
doc Õppetasu toetuse avaldus

1. Õppetasu soodustus
Huvikooli direktoril on õigus õppuri või õppuri seadusliku esindaja avalduse ja õppuri puudumist põhjendavate dokumentide esitamisel teha järgmisi soodustusi:
1.1. kuni 50% õppetasu ulatusest ühe huvikoolis õppiva õppuri kohta, kui perekonna sissetulek on alla jooksva aasta miinimumpalga alammäära;
1.2. kuni 50 % õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui ühest perest õpib huvikoolis kaks last;
1.3. kuni 100% õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui ühest perest õpib huvikoolis kolm või enam last;
1.4. kuni 20 % õppetasu ulatusest juhul, kui õppur on puudunud koolist mõjuva põhjusega vähemalt kolm nädalat;
1.5. kuni 50 % õppetasu ulatusest juhul, kui õppur on puudunud mõjuva põhjusega vähemalt kaks kuud;
1.6. mõjuva põhjusega pikaajalisel puudumisel (rohkem kui 2 kuud) võib vormistada akadeemilise puhkuse õppuri või õppuri seadusliku esindaja avalduse alusel ja ettemaksu olemasolul ning teha õppetasu ümberarvestus. Akadeemilise puhkuse ja õppetasu ümberarvestuse otsustab õppenõukogu.

2. Õppetasu toetus
2.1  Õppetasu toetus (edaspidi toetus) on isiku või perekonna toimetuleku soodustamiseks Kohtla-Järve linna eelarvest makstav rahaline toetus.
2.2 Toetus makstakse välja huvikooli eelarvest lapsevanemale, hooldajale või eestkostjale 1 kord kalendriaastas peale vanema, hooldaja või eestkostja poolt õppuri eest jooksva õppeaasta õppetasu tasumist.
2.3  Toetuse mää ramisel loetakse perekonna liikmeteks abielus võ i abielulistes suhetes olevad samas eluruumis elavad isikud, nende abivajavad lapsed ja vanemad võ i muud ü ht võ i enamat tuluallikat ü hiselt kasutavad võ i ü hise majapidamisega isikud.
2.4 Toetuse määramise aluseks on perekonna kõikide liikmete sissetulekud, kui käesolevas korras ei ole sätestatud teisiti. Kohtla-Järve Linnavalitsuse revidendil on õigus kontrollida esitatavate andmete vastavust tegelikkusele.

3.1 Toetust on õigus saada lapsevanemal, hooldajal või eestkostjal, kelle laps elab Rahvastikuregistri andmete kohaselt Kohtla-Järve linnas ja õpib Kohtla-Järve linna huvikoolis järgmistel juhtudel:
3.1 perekonna sissetulek on alla 300 eurot kuus;
3.2 Kohtla-Järve linna huvikoolis õpib perekonnast kaks või rohkem last, kelle nimed on kantud Eesti Hariduse Infosüsteemi andmebaasi;
3.3  õppur õpib hinnetele „hea“ ja „väga hea“ üheaegselt huvikooli mitmel õppekaval;
3.4  õppur on osalenud ja/või pääsenud II-III vooru või saavutanud I – VI koha rahvusvahelisel või I-III koha vabariiklikul või regionaalsel konkursil.

4.1  Toetust võivad taotleda lapsevanem, õppuri hooldaja või eestkostja.
4.2 Avaldus toetuse saamiseks esitatakse huvikooli direktorile.
4.3 Avaldusele lisatakse järgmised dokumendid:
 1) p. 3.1 nimetatud juhul kuue kuu sissetuleku tõendavad dokumendid;
 2) p.3.3 ja 3.4 juhul õppuri huvialaste saavutuste tõendavate dokumentide koopiad;
 3) toetuse taotleja isikut tõendava dokumendi koopia.
4.4 Avaldus esitatakse tähtajaks 1. november. Jooksva kalendriaasta õppetasu peab olema ära tasutud. Avaldus koos dokumentidega tuua sekretäri kätte.
5.1 Huvikooli direktor edastab toetuse avaldused huvikooli õppenõukogule, kes teeb otsuse toetuse väljamaksmiseks või sellest keeldumiseks hiljemalt 20. novembriks.
5.2 Toetust määratakse järgmistes suurustes:
5.2.1 kuni 50% õppetasu ulatusest ühe õppuri kohta, kui perekonna sissetulek on alla 300 eurot kuus;
5.2.2 kuni 50% ühe õppuri õppetasu ulatusest perest kahe huvikoolis õppiva lapse kohta;
5.2.3  kuni 50% ühe õppuri õppetasu ulatusest I-VI koha saavutamisel rahvusvahelisel või I -III koha saavutamisel vabariiklikul või regionaalsel konkursil;
5.2.4 kuni 50% õppetasu ulatusest ühe õppuri osalemisel rahvusvahelisekonkursi II-III voorus;
5.2.5  kuni 100% ühe õppuri õppetasu ulatusest perest kolme või enamhuvikoolis õppiva lapse kohta;
5.2.6 kuni 100% ühe õppekava õppetasu (väiksema) ulatusest mitmelõppekaval hinnetele „hea“ ja „väga    hea“ õppiva õppuri kohta.
5.3  Toetus kantakse üle õppuri vanema, hooldaja või eestkostja panga
arveldusarvele hiljemalt 10 päeva jooksul pärast otsuse vastuvõtmist.

Alus:

  1. Kohtla-Järve Linnavalitsuse korraldus   2. juuli 2019 nr 412 «Õppetasu ja ringitasu määra kehtestamine Kohtla-Järve linna kunstide koolides»  
  1. Kohtla-Järve Linnavolikogu määrus 25.05.2011 nr 83 „Kohtla-Järve linna huvikoolides õppetasu toetuse määramise ning maksmise kord“
    pdf korraldus_nr_412 (1).pdf kunstide koolid_uus õppetasu_01.09.2019